Algemene voorwaarden

Van toepassing op alle dienstverlening van Amsterdam Rental homes, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lifestyle BV, ingeschreven in het handelsregister onder KvK 56561911.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht en de gehele rechtsrelatie tussen opdrachtgever en Lifestyle B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56561911. Lifestyle B.V. handelt mede onder de naam Amsterdam Rental Homes welke handelsnaam in deze overeenkomst wordt gebruikt.

De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt van de hand gewezen. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een opdracht of deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht aan Amsterdam Rental Homes verstrekt, diensten van Amsterdam Rental Homes afneemt dan wel over een opdracht of andere diensten met Amsterdam Rental Homes onderhandelt;

b. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening;

c. Dienstverlening: de bemiddeling met betrekking tot verhuur van onroerende zaken en de overige door Amsterdam Rental Homes te verrichten diensten;

d. Onroerende zaken: onroerende zaken alsmede beperkte rechten op onroerende zaken zoals rechten van erfpacht en opstal;

e. De kosten: de prijs voor de dienstverlening door Amsterdam Rental Homes waaronder de advieskosten ;

f. Advieskosten: de kosten die zijn verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot een opdracht.

Artikel 3: Totstandkoming, duur en einde van de Opdracht, derden

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een voorstel daartoe van Amsterdam Rental Homes door de opdrachtgever. De overeenkomst kan langs elektronische weg tot stand komen.

2. Tenzij anders is overeengekomen, loopt een opdracht voor onbepaalde tijd.

3. De opdracht eindigt door:

a. vervulling van de opdracht door Amsterdam Rental Homes;

b. intrekking van de opdracht door de opdrachtgever;

c. teruggaaf van de opdracht door Amsterdam Rental Homes;

d. overlijden, faillissement en surseance van betaling van de opdrachtgever of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de opdrachtgever.

4. Amsterdam Rental Homes heeft een opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door Amsterdam Rental Homes– de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen.

5. Een opdracht die betrekking heeft op de verkoop van een woning kan door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail worden ingetrokken. Amsterdam Rental Homes heeft in dat geval recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten en op een bedrag gelijk aan 15% van  de geschatte advieskosten waarop Amsterdam Rental Homes bij voltooiing van de opdracht recht zou hebben gehad, met een minimum van 

€ 500, zegge vijf honderd euro.

6. Amsterdam Rental Homes kan de opdracht te allen tijde zonder opgave van redenen teruggeven en is in dat geval niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever.

7. Amsterdam Rental Homes is gerechtigd werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4: Betaling

1. Opdrachtgever zal de hem door Amsterdam Rental Homes in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of opschorting binnen de op de factuur vermelde termijn, dan wel op een andere overeengekomen wijze, aan Amsterdam Rental Homes betalen.

2. Het overeengekomen advieskosten en de bijkomende kosten zijn exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

3. Alle vorderingen van Amsterdam Rental Homes op de opdrachtgever zijn direct opeisbaar zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen of de opdracht is uitgevoerd, dan wel de opdracht om andere redenen eindigt.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de op de factuur gestelde termijn betaalt, is hij in verzuim en is hij aan Amsterdam Rental Homes de wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van  € 250,-.

5. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

6. In geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever zijn alle vorderingen van Amsterdam Rental Homes onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en overmacht

1. De aansprakelijkheid van Amsterdam Rental Homes is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Amsterdam Rental Homes wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Amsterdam Rental Homes komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan aan opdrachtgever inzage worden verschaft in de polisvoorwaarden.

2. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 5.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Amsterdam Rental Homes beperkt tot maximaal drie maal het honorarium dat in verband met de betreffende opdracht aan opdrachtgever in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 20.000,- , zegge twintigduizend euro.

3. Opdrachtgever vrijwaart Amsterdam Rental Homes voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen Amsterdam Rental Homes en opdrachtgever overeengekomen opdracht c.q. verband houdend met dienstverlening van Amsterdam Rental Homes aan opdrachtgever.

4. Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens Amsterdam Rental Homes, hetzij uit hoofde van eentekortkoming in de nakoming van enige verbintenis door Amsterdam Rental Homes, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van Amsterdam Rental Homes, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

5. Indien Amsterdam Rental Homes door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

Artikel 6: Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever verschaft Amsterdam Rental Homes alle informatie die Amsterdam Rental Homes nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht .

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan buiten Amsterdam Rental Homes om activiteiten te ontplooien, die Amsterdam Rental Homes bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten doorkruisen.

Artikel 7: Berekening advieskosten

1. De kosten die worden berekend op grondslag die partijen zijn overeengekomen. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de kosten die zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.

2. Bij huur- en verhuur overeenkomsten met betrekking tot onroerende zaken worden de advieskosten berekend over de huursom, met inachtneming van de overige hieronder vermelde bepalingen.

3. Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het genot van de onroerende zaak voor het eerste huurjaar.

4. De advieskosten worden over de huursom inclusief omzetbelasting, indien van toepassing.

5. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een hoger bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds bekend is, terwijl dit kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro, wordt voor de berekening van de advieskosten in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.

6. Een gedeelte van een huurjaar wordt als geheel huurjaar gerekend.

7. Gelijkgesteld aan huur- en verhuur overeenkomsten worden voor de advieskosten berekening onder meer pachtovereenkomsten, huur-ruilovereenkomsten, overeenkomsten tot gebruik geving, overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik en bewoning en andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals financiële of operationele lease.

8. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht of worden verkocht, en/of worden er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze goederen en deze rechten.

close